Skip to Store Area:

Saobraznost i Reklamacije

Poštovani,

Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koja proističu iz Zakona o zaštiti potrošača (Službeni Glasnik RS 62/2014), a u pogledu odredbi koje se tiču saobraznosti robe. Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu ukoliko se Potrošač bude striktno pridržavao uputstva za rukovanje navedenim u ovoj izjavi, i da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da i po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Potrošač može osnovano da očekuje sa obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe (Član 50).

Saobraznost

Trgovac je pravno ili fizičko lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun.
Prodavac je, trgovac sa kojim je Potrošač zaključio ugovor o prodaji robe, odnosno pružanju usluge.
Potrošač je fizičko lice koje na tržištu, pribavlja istu robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili komercijalnoj delatnosti.
Roba je telesna pokretna stvar navedena na ovoj stranici Izjave.

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:
1. je postojala u trenutku prelaska rizika na Potrošača, bez obzira da li je za tu nesaobraznost Prodavac znao;
2. se pojavila posle prelaska rizika na Potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na Potrošača;
3. je Potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Rokovi - trajanje saobraznosti na robu koja je predmet ove Izjave

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Potrošača (Član 53. Zakona o zaštiti Potrošača, prodaja komisione robe) sem za potrošni materijal. Saobraznost se daje isključivo na ispravnost uređaja, a ne na njegovu funkcionalnost jer se podrazumeva da je Potrošač upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda.

U skladu sa Zakonom o zaštiti Potrošača dužni smo da obavestimo Potrošača o rokovima tj. trajanju saobraznosti na:
- MOBILNE TELEFONE - 24 MESECA
(Član 53. Zakona o zaštiti Potrošača prilikom prodaje komisione robe.)
- POTROŠNI MATERIJAL (BATERIJE, PUNJAČI, SLUŠALICE) - 3 MESECA
(iz razloga što potrošni materijali i ona vrsta robe koja po svojoj prirodi i svojstvima ne može trajati dve godine iz razloga što su baterije, punjači i slušalice svakodnevno izloženi mehaničkim uticajima i varijacijama električnog napona zbog čega se smatra da je to razuman rok za trajanje saobraznosti. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom odredjene nesaobraznosti.)

Po isteku roka od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, nesaobraznost robe dokazuje Potrošač (shodno Članu 16).
Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna (Član 52).

Obaveze Potrošača (Potrošač je dužan)
- Da prilikom preuzimanja robe ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost, jer se naknadne reklamacije toga tipa nece uvažiti.
- Da se striktno pridržava uputstva za upotrebu i održavanje robe i odredbi ove izjave.
- Da obezbedi odgovarajuće ambijentalne uslove i strujno napajanje u skladu sa specifikacijom proizvođača.
- Da se pre prve upotrebe upozna sa uslovima ove Ugovorne izjave.
- Da prilikom reklamacije robe obavezno priloži: originalni fiskalni račun, originalnu overenu reklamacionu izjavu ili kupon. Svi navedeni dokumenti moraju biti popunjeni i propisno overeni.
- U slučaju zamene robe ili povraćaja plaćenog iznosa, Potrošač je dužan da dostavi kompletnu originalnu ambalažu, prateće originalne dodatke i originalnu dokumentaciju. U slučaju da nešto od navedenog nedostaje, u slučaju zamene robe, zadržaće se nedostajući deo iz kompleta nove robe.
Odgovornosti za saobraznost i saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog:
- Neadekvatne instalacije, nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja.
- Mehaničkog hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja nastalog nakon kupovine robe (Član 49, prelazak rizika na Potrošača).
- Varijacija u naponu električne mreže, udara groma i pratećih pojava, više sile, elementarnih nepogoda.
- Korišćenja Software-a drugih priključnih proizvoda, delova ili potrošnog materijala koji nisu saglasni specifikaciji proizvođača.
- Preteranim radnim opterećenjem.
- Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično.
- Trošenja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se uoptrebom troše.
- Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom robe će se otklanjati isključivo na teret Potrošača po važećem cenovniku servisnih usluga.
Reklamacija i postupak rešavanja reklamacije
1) Da bi Potrošač ostvario pravo na saobraznost dužan je da pri predaji robe Prodavcu na servis, uz neispravan artikal priloži dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, po mogućstvu neoštećenu ambalažu, original ili kopiju ovog Ugovora o prodaji, fiskalni račun ili slip, kojim se potvrđuje kupovina robe od Prodavca. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane ovlašćenog lica Prodavca ili ovlašćenog servisera. Podnosilac reklamacije će biti, pisanim ili elektronskim putem obavešten o prispeću reklamacije i broju pod kojim je ista zavedena.
2) Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.
Gubitak Prava Potrošača
Nastaje ukoliko se utvrdi:
- Zloupotreba ili pogrešna primena, uključujući, ali ne ograničavajući se na korišćenje proizvoda osim za ispravnu svrhu ili onu koja nije u skladu sa uputstvima o održavanju i korišćenju od strane proizvođača.
- Da je na reklamiranoj robi vršena neovlašćena servisna intervencija.
- Ukoliko se utvrdi da se Potrošač nije pridržavao obaveza iz poglavlja Obaveze Potrošača.
- Ukoliko je utvrđeno fizičko ili mehaničko oštećenje od strane Potrošača.
Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova
Ukoliko Prodavac odbije reklamaciju, dužan je da Potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.
Potrošački spor može se rešiti vansudskim rešavanjem potrošačkih sporova pred nadležnim Telima. Tela su lica koja imaju svojstvo posrednika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje posredovanje u rešavanju sporova, koja su diplomirala na pravnom fakultetu, stekla nakon diplomiranja dve godine iskustva u građanskopravnoj materiji i koja su upisana u listu tela koju vodi nadležno Ministarstvo.
Pravo na vansudsko rešavanje sporova
Postupak pred telom može da pokrene Potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu.
Trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom.
Trgovac je dužan da na prodajnom mestu vidno i jasno istakne obaveštenje da je po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.
Vansudsko rešavanje potrošačkog spora u skladu sa zakonom može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.
Izuzetno od stava 4. ovog člana, u opravdanim slučajevima kada je predmet spora složen, rok od 90 dana se može produžiti za najviše još 90 dana, o čemu telo bez odlaganja obaveštava potrošača i trgovca.
Potrošač može odustati od daljeg učešća u vansudskom rešavanju potrošačkog spora do okončanja postupka.
Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se:
- Za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac.
- Kod neposrednih pregovora između potrošača i trgovca.
- Prilikom nastojanja sudija da spor u toku sudskog postupka reše mirenjem stran.
- U postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.
- U sporovima čija vrednost prelazi 500.000 dinara.

Kupac prijemom ovog Ugovora potvrđuje da je od strane Prodavca upoznat o osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, o uslovima postprodajnih usluga i dužini trajanja saobraznosti, o postojanju zakonske odgovornsoti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i o uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava Potrošača po osnovu saobraznosti.
Kompletno obaveštenje o pravima i obavezama Potrošača, kao i obrazac za odustanak od ugovora možete preuzeti na našem sajtu www.mobilni-telefoni.co.rs.
Sve dodatne informacije Potrošač može dobiti pozivajući SERVICE CALL CENTER 025/421-000 svakog radnog dana od 08h do 20h, subotom od 09h do 14h.

Download: Zahtev za reklamaciju